Kodros verbindt financials aan gemeenten.

BBV voor gemeenten

In dit artikel wordt uitgelegd wat het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inhoudt en waarom het van cruciaal belang is. Het is van cruciaal belang voor gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Het BBV heeft als doel de financiële administratie van overheidsorganisaties transparant en vergelijkbaar te maken.

Ben je opzoek naar een expert op het gebied van BBV? Neem dan direct contact met ons op.

Wil je graag een BBV cursus volgen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Jan-Joost 06-40063750

.

BBV: Wat is het en waarom is het belangrijk?​

BBV staat voor Besluit Begroting en Verantwoording. Dit is een regeling die specifiek van toepassing is op gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Het BBV heeft als doel om de begrotingen en jaarrekeningen van deze overheidsorganisaties transparant en vergelijkbaar te maken.

Het BBV speelt een cruciale rol bij het financiële beheer van deze organisaties. Deze wetgeving zorgt ervoor dat er heldere afspraken zijn over hoe begrotingen moeten worden opgesteld. Daarnaast gaat het ook over welke informatie moet worden verstrekt in jaarrekeningen. Als laatste behelst het ook hoe verantwoording moet worden afgelegd over bestedingen.

Het belang van het BBV kan niet worden onderschat. Door de regeling kunnen burgers, politici en andere belanghebbenden beter inzicht krijgen in de financiële situatie van hun gemeente, provincie of waterschap. Hierdoor kunnen zij controleren of belastinggeld op een verantwoorde manier wordt besteed.

Kortom, het BBV vormt de basis voor een transparante financiële administratie binnen de overheid. Daardoor draagt het bij aan goed bestuur en vertrouwen tussen overheidsorganisaties en hun stakeholders.

Doelen van het BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft verschillende doelen die bijdragen aan een effectieve financiële transparantie, vergelijkbaarheid en beheersing binnen gemeenten. Deze doelen kunnen als volgt worden geformuleerd:

Transparantie:

Het BBV streeft naar transparantie door te zorgen voor helderheid en begrijpelijkheid van financiële informatie. Het is dus bedoeld om een duidelijk inzicht te verschaffen in de financiële situatie van een gemeente. Hierdoor kunnen belanghebbenden, waaronder burgers en beleidsmakers, de financiële positie en prestaties kunnen begrijpen.

Vergelijkbaarheid:

Een ander belangrijk doel van het BBV is het mogelijk maken van vergelijkingen tussen verschillende gemeenten. Door uniforme regels en standaarden vast te stellen, wordt het gemakkelijker om financiële prestaties en positie te vergelijken. Dit draagt dus bij aan een meer gestandaardiseerde en objectieve beoordeling van de financiële gezondheid van gemeenten.

Sturing en beheersing:

Het BBV heeft als doel het ondersteunen van goed financieel management binnen gemeenten. Het biedt richtlijnen en kaders die gemeenten kunnen gebruiken om hun financiën effectief te beheren en te sturen. Door het verstrekken van duidelijke regels draagt het BBV bij aan een doelmatige inzet van middelen en het minimaliseren van financiële risico’s.

Deze doelen samen vormen de basis voor een transparante, vergelijkbare en goed beheerde financiële rapportage en sturing binnen gemeenten. Dit is essentieel voor het bevorderen van verantwoordelijk financieel beheer en het opbouwen van vertrouwen bij belanghebbenden.

Structuur en elementen van het BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gestructureerd rondom verschillende elementen die samen een uitgebreid kader bieden voor financiële verantwoording binnen gemeenten. De belangrijkste onderdelen van het BBV en hun functies kunnen als volgt worden beschreven:

Algemene bepalingen:

De algemene bepalingen van het BBV dienen als het fundament van het besluit. Hierin worden het doel, de reikwijdte en het toepassingsgebied van het BBV vastgesteld. Dit gedeelte vormt dus de basis voor de andere elementen en bepaalt het overkoepelende kader voor financiële transparantie en verantwoording binnen gemeenten.

Programmarekening:

De programmarekening is een essentieel onderdeel van het BBV en richt zich op het opstellen van een resultaatgerichte begroting en verantwoording per programma. Dit houdt in dat de financiële informatie daarmee gerelateerd wordt aan de specifieke beleidsprogramma’s van de gemeente. Het biedt inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

Balans:

De balans is een cruciaal financieel overzicht binnen het BBV. Het geeft een gedetailleerde weergave van de financiële positie van een gemeente op een bepaald moment. Dit omvat activa, passiva en het eigen vermogen. De balans biedt een statisch beeld van de financiële gezondheid van de gemeente en is van belang voor het inschatten van de solvabiliteit en liquiditeit.

Toelichting en bijlagen:

Om een volledig begrip te verschaffen, vereist het BBV dat gemeenten een toelichting verstrekken bij de financiële overzichten en bijbehorende bijlagen toevoegen. Deze toelichting en bijlagen bieden aanvullende context en details die nodig zijn om de financiële informatie te interpreteren. Daarom dragen ze bij aan de transparantie en vergelijkbaarheid van de gerapporteerde gegevens.

Door deze gestructureerde aanpak zorgt het BBV ervoor dat gemeenten op een consistente en begrijpelijke wijze financiële informatie presenteren. Hierdoor zijn belanghebbenden, waaronder burgers en beleidsmakers, in staat zijn om de financiële positie en prestaties van de gemeente adequaat te beoordelen.

Veranderingen in het BBV

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ondergaat voortdurend veranderingen om te voldoen aan de veranderende eisen en normen in de publieke financiën. Hieronder zullen we dit verder toelichten:

Recentelijke Aanpassingen en Wijzigingen in het BBV:

Recente aanpassingen in het BBV omvatten onder andere herzieningen in de indeling, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, evenals specifieke voorschriften met betrekking tot materieel vaste activa. Deze aanpassingen hebben tot doel de transparantie, vergelijkbaarheid en duurzaamheid van de financiële verslaglegging te versterken. Hierdoor worden gemeenten aangemoedigd om deze wijzigingen zorgvuldig te bestuderen en hun interne processen dienovereenkomstig aan te passen.

Impact van deze Veranderingen op de Financiële Verslaglegging:

De impact van de recente veranderingen in het BBV op de financiële verslaglegging is aanzienlijk. De herstructurering van de indeling bevordert een gestandaardiseerde aanpak, waardoor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt verbeterd. Deze aanpassingen in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling kunnen invloed hebben op hoe activa en passiva worden gewaardeerd. Daarnaast beïnvloed het hoe financiële resultaten worden gerapporteerd.

De uitbreiding van het beleid met betrekking tot materieel vaste activa vereist nauwkeurige aandacht bij afschrijvingen en waardeverminderingen. Deze veranderingen kunnen resulteren in een meer gedetailleerde en precieze weergave. Tegelijkertijd stellen ze hogere eisen aan de financiële afdelingen omdat ze deze complexere voorschriften correct moeten toe passen.

In reactie op deze veranderingen moeten gemeenten hun boekhoudkundige procedures aanpassen. Daarnaast moeten ze ook investeren in de ontwikkeling van de benodigde kennis en expertise binnen hun financiële teams. Dit omvat het waarborgen van een grondig begrip van de nieuwe voorschriften en het vermogen om deze effectief te implementeren.

Het is van vitaal belang dat gemeenten proactief de uitdagingen van deze recente aanpassingen omarmen en hun financiële systemen, rapportageprocessen en personeelsvaardigheden aanpassen om aan de gestelde eisen te voldoen. Op die manier kunnen ze niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook profiteren van verbeterde financiële transparantie en accuraatheid in hun verslaglegging.

Uitdagingen bij de implementatie van het BBV

Het implementeren van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) brengt verschillende uitdagingen met zich mee, met name vanwege de complexiteit en omvang van de regelgeving. Hieronder worden enkele van de belangrijkste uitdagingen besproken die organisaties kunnen tegenkomen:

 • Complexiteit en Omvang van de Regelgeving:

  Het BBV is onderhevig aan voortdurende veranderingen en omvat een uitgebreide set regels en voorschriften. Het interpreteren en implementeren van deze complexe regelgeving kan een aanzienlijke uitdaging vormen voor organisaties. Het is van cruciaal belang om een diepgaand begrip te hebben van de voorschriften om correcte naleving te waarborgen.
 • Benodigde Kennis en Expertise:

  Het succesvol implementeren van het BBV vereist specifieke kennis en expertise op het gebied van financiële verslaglegging en overheidsfinanciën. Het is mogelijk dat organisaties moeten investeren in bijscholing van hun personeel of het inhuren van externe experts om ervoor te zorgen dat de voorschriften correct worden toegepast.
 • Tijd- en Resource-Intensieve Processen:

  De implementatie van het BBV kan een aanzienlijke druk leggen op de beschikbare tijd en middelen van een organisatie. Het aanpassen van bestaande processen, het trainen van personeel en het implementeren van nieuwe systemen kunnen tijdrovend zijn. Het is van belang om realistische tijdschema’s op te stellen en de benodigde middelen adequaat toe te wijzen.
 • Veranderingen in Werkwijzen en Systemen:

  Het BBV kan vereisen dat organisaties hun financiële werkmethoden en informatiesystemen aanpassen. Dit kan leiden tot weerstand binnen de organisatie, en het is essentieel om een effectieve communicatiestrategie te hebben om alle belanghebbenden op de hoogte te stellen van de noodzaak van verandering en de voordelen op lange termijn.
 • Integratie van Duurzaamheidsaspecten:

  Met recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kunnen organisaties geconfronteerd worden met de uitdaging om deze aspecten effectief te integreren in hun financiële verslaglegging volgens het BBV. Het is van belang om duurzaamheidsfactoren op een coherente manier op te nemen in de financiële rapportage.

Het overwinnen van deze uitdagingen vereist een holistische benadering, waarbij organisaties proactief werken aan het vergroten van de kennis, het optimaliseren van processen en het zorgvuldig beheren van tijd en middelen. Door deze uitdagingen aan te pakken, kunnen organisaties een soepele implementatie van het BBV realiseren en de voordelen van verbeterde transparantie en verantwoording plukken.

Voordelen van het correct toepassen van het BBV

Het correct toepassen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) biedt vele voordelen voor organisaties, variërend van verbeterde transparantie tot effectief financieel management. Hieronder worden enkele van de belangrijkste voordelen besproken:

 • Verbeterde Transparantie en Verantwoording:

  Het naleven van de voorschriften van het BBV draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van de transparantie en verantwoording van financiële processen en beslissingen. Stakeholders, waaronder burgers, raadsleden en andere belanghebbenden, kunnen hierdoor met vertrouwen toegang krijgen tot gedetailleerde informatie over de financiële positie en prestaties van een organisatie.

 • Betere Vergelijkbaarheid met Andere Gemeenten:

  Door de uniforme toepassing van het BBV in verschillende gemeenten wordt de vergelijkbaarheid van financiële gegevens vergroot. Dit vergemakkelijkt benchmarking en stelt gemeenten in staat om best practices te identificeren. Een gestandaardiseerde rapportagestructuur bevordert daarom een helder inzicht in de financiële prestaties in vergelijking met andere gemeenten.

 • Effectief Financieel Management en Sturing:

  Het BBV voorziet in richtlijnen voor het opstellen van begrotingen en het rapporteren van financiële resultaten. Door deze richtlijnen correct toe te passen, kunnen organisaties een effectiever financieel management en sturing realiseren. Dit omvat het vermogen om snel inzicht te krijgen in de financiële positie, trends te identificeren en tijdig bij te sturen indien nodig.

 • Verhoogd Vertrouwen van Belanghebbenden:

  Het consistent toepassen van het BBV draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen bij belanghebbenden, zoals burgers, financiële instellingen en overheidsinstanties. Daarmee geeft een organisatie aan dat ze haar financiën serieus neemt, voldoet aan transparantienormen en in staat is verantwoording af te leggen over haar financiële prestaties.

 • Bevordering van Duurzaam Financieel Beheer:

  Het BBV moedigt duurzaam financieel beheer aan door het implementeren van principes die organisaties in staat stellen om financiële beslissingen te baseren op solide informatie. Dit helpt dus bij het plannen voor de lange termijn en het opbouwen van financiële veerkracht.

In samenvatting biedt het correct toepassen van het BBV een breed scala aan voordelen, variërend van verbeterde transparantie en verantwoording tot bevordering van effectief financieel management. Het naleven van deze richtlijnen draagt bij aan een gezonde financiële basis en ondersteunt organisaties bij het behalen van hun doelstellingen op de lange termijn.

Conclusie

In afsluiting kan worden geconcludeerd dat het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een cruciale rol speelt in het waarborgen van transparante en verantwoorde gemeentelijke financiële verslaglegging. De voorschriften en richtlijnen die door het BBV worden vastgesteld, dienen als pijlers voor een solide financieel beheer binnen gemeenten en dragen bij aan het opbouwen van vertrouwen bij belanghebbenden.

Het belang van het BBV voor gemeentelijke financiële verantwoording komt voort uit de gestandaardiseerde benadering van begrotingen, jaarrekeningen en rapportage. Dit biedt niet alleen duidelijkheid voor interne belanghebbenden, zoals het gemeentebestuur en ambtenaren, maar ook voor externe partijen, waaronder burgers, investeerders en toezichthouders.

 

Het correct naleven van het BBV leidt niet alleen tot verbeterde transparantie, maar ook tot een versterking van de vergelijkbaarheid met andere gemeenten. Dit draagt bij aan een bredere context voor benchmarking en het identificeren van best practices. Bovendien bevordert het een cultuur van effectief financieel management en sturing, waardoor gemeenten flexibeler kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en beter in staat zijn hun financiële doelstellingen te bereiken.

Cursus

Wil jij jouw kennis verbreden op het gebied van de BBV? Kodros biedt BBV cursussen aan. Deze opleiding start in februari en word op locatie en klassikaal aangeboden. Deelnemers krijgen een vaste docent. Meerdere opleidingen komend jaar volgen? Geen probleem, daar kunnen we rekening mee houden. Heb je vragen over de exacte inhoud van het programma per dagdeel, neem contact op met Jan-Joost 06-40063750

Kodros biedt ook andere cursussen aan. Bekijk deze op de volgende pagina’s:

× Hoe kan ik je helpen?