Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Interim Senior Strategisch Controller

Naam opdracht: Senior Strategisch Controller
Organisatie: Gemeente Haarlemmermeer
Website organisatie: https://haarlemmermeergemeente.nl/
Startdatum: 1 juni 2023
Einddatum: 1 december 2023
Aantal uur per week: 20 uur

Wat ga je doen? 
– Invullen van een strategische rol op het snijvlak van politiek, samenleving en organisatie;
– Samenwerken met collega’s in het primaire proces (1e lijn) en het bedrijfsvoeringdomein (2e lijn) om concrete verbeterstappen te zetten in de verbetering van de sturing en beheersing van de organisatie; 
– Bezighouden met de versterkingsopgave binnen corporate control;  
– Stimuleren en verhelderen van de interne beheersingsmaatregelen in de eerste lijn en de kaderstellende en toetsende rol van de tweede lijn; 
– Verbinden van de control-activiteiten met elkaar en zorgen voor een goed overall beeld, zodat je het management, de directeur en portefeuillehouder met raad en daad terzijde kan staan; 
– Versterken van de samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn;  
– Adviseren vanuit corporate perspectief over de kwaliteit van de begroting, jaarrekening en periodieke management-rapportage;
– Inzichtelijk maken en beheersen van risico’s en meedenken over hoe de informatie en sturingswaarde van de P&C producten concern-breed verder vergroot kunnen worden;
– Medeverantwoordelijke voor de implementatie van de applicatie ter ondersteuning van de uitvoering van de (Verbijzonderde) interne controle (VIC), informatiebeveiliging & privacy en risicomanagement en verder incorporeren van de applicatie in de organisatie;
– In samenwerking met de coördinator VIC rapporteren over uitkomsten van controle op de kwaliteit van de interne beheersorganisatie (VIC) binnen de reguliere P&C-cyclus richting College en Raad. Deze  werkzaamheden vinden plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Corporate Controller;
– Coördinatie op de opvolging van de door de accountant in de IT-Audit geadresseerde bevindingen voor een aantal key applicaties binnen de gemeente Haarlemmermeer;
– Coördinatie van wettelijke audits die cluster/domein overstijgend zijn zoals bijvoorbeeld de WPG Audit;
– Samen met de coördinator VIC richting de externe accountant met betrekking tot informatievoorziening over de uitvoering en de bevindingen vanuit de VIC en bepaalde rechtmatigheidsvraagstukken.

Wat neem je mee?
Je hebt  
– een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een RA, RC- of CPC-titel of gelijkwaardig; 
– aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners;
– ruime ervaring met plannings-, sturings- en governancevraagstukken hebt binnen de publieke sector;
– goede kennis van (gemeentelijke) financiën en bedrijfsvoering.
Je bent
– analytisch; 
– in staat onafhankelijk te denken en te handelen; 
– iemand met een brede blik die goed kan schakelen; 
– resultaatgericht, flexibel en politiek-bestuurlijk sensitief;
– een stevige, onafhankelijke maar ook hulpvaardige gesprekspartner. 

Waar ga je werken?
Binnen gemeente Haarlemmermeer werken wij aan de versterking van de concern control. Wij zoeken daarom een senior strategisch controller die in staat is om onafhankelijk en zelfbewust te manoeuvreren in een dynamische omgeving. Als senior word je breed ingezet op strategische, concern brede en cluster overstijgende opgaven die spelen in het fysiek domein.

Cluster Corporate Control is rechtstreeks gepositioneerd onder de Gemeentesecretaris en is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente brede control en audit organisatie. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke sparringpartner van raad en/of auditcommissie, college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Vanuit Corporate Control willen we een belangrijke rol spelen om de gemeente robuust en vooruitstrevend te laten functioneren. Dat vraagt enerzijds om een gedegen basis in de kaderstelling en borging van het bestaan en werking van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen, zoals de IT processen, personeel en externe inhuur, inkoop en aanbesteding. Anderzijds willen we ook nieuwe accenten leggen. Met een brede focus op het IT-domein en de opzet van IT control en audit. Het inzetten van data, aandacht voor duurzame ontwikkeling van mensen en omgevingsbewust handelen zijn daar belangrijke bouwstenen voor.    

Vanuit je rol als senior strategisch controller neem je regelmatig deel aan de overlegstructuren van de directies en het management. Je bent voor hen een belangrijk adviseur en sparringpartner die het werkveld goed kent en vanuit een onafhankelijke kritische controlblik meedenkt over de belangrijkste opgaven binnen het domein.

Over de gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. We hebben grote opgaven ten aanzien van woningbouw, het stadscentrum en de aansluiting op de Noord-Zuidlijn. Ook in de gemeentelijke organisatie zijn we volop in ontwikkeling. We bouwen een nieuw gemeentehuis, we werken aan de doorontwikkeling van de Planning & Controlcyclus en het vergroten van de sturings- en informatiewaarde daarvan. Verder werken we aan de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording, de versterking van de control op het IT-domein en hebben we recent een evaluatie uitgevoerd naar de mate van sturing en beheersing in de organisatie en de werking van de three lines of defense. Deze ontwikkelingen vragen om een koersvaste controller die op strategisch niveau integraal zicht houdt op opgaven, doelstellingen, resultaten, processen, cijfers, prestaties en risico’s om doelmatig, doeltreffend en rechtmatig te handelen en dat bestuurlijke kaders en richtlijnen nageleefd worden. Je helpt anderen in de organisatie om in control te komen en te blijven.

Aanvullende informatie
– De sollicitatiegesprekken vinden plaats  in week 14 op donderdag 6 april (voorkeur) en in week 15 op dinsdag 11 april en donderdag 13 april 2023;
– Voldoet aan de gevraagde inzet van 20 uur per week en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder. Is flexibel ten aanzien van werktijden (eventueel uren buiten kantoortijden);
– Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de aangegeven criteria (nog aan te leveren indien kandidaat geïnteresseerd is). 

Locatie 
Taurusavenue 100
2132 LS Hoofddorp

Heb je vragen over deze functie?

Neem contact op met Inge Haerkens

Consultant

Solliciteer op de functie

Interim Senior Strategisch Controller

Solliciteer op deze functie door het sollicitatieformulier in te vullen. Wij doen ons best om binnen 24 uur op je sollicitatie te reageren. 

Heb je nog vragen? 

085 250 03 42